บทสวดมนต์ก่อนนอนท่องได้ทุกวันแบบสั้นหนุนนำให้ดีขึ้น

วิถีชาวพุทธในสมัยปัจจุบันอาจต้องมีการปรับตัวเพื่อให้เข้ากับการใช้ชีวิตประจำวันในยุคที่เร่งรีบแบบนี้ถึงแม้จะหาเวลาไปทำบุญที่วัดได้ยากแต่อย่างน้อยการได้สวดมนต์ก่อนนอนก็ช่วยทำให้จิตใจสงบลงไปได้บ้างเพราะเราต่างก็ถูกปลูกฝังกันมาว่าการสวดมนต์ก่อนนอนนั้นนอกจากจะได้ทำให้จิตใจสงบมีสมาธิ

แล้วหากทำเป็นประจำก็จะเป็นการช่วยหนุนนำชีวิตของเราให้ดีขึ้นแต่ในช่วงชีวิตที่เร่งรีบกว่าจะได้กลับบ้านก็เหนื่อยแล้วและบางคนอาจยังไม่มีสมาธิหรือยังไม่นิ่งพอที่จะสวดแบบยาววันนี้เราจึงได้นำบทสวดมนต์แบบสั้นมาฝากให้ทุกคนได้ลองเริ่มต้นนำไปสวดกัน

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะ

อะระหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอะภิวาเทมิ (กราบ)

สะวากขาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนะมัสสามิ (กราบ)

สุปะฏิปันโนภะคะวะโตสาวะกะสังโฆสังฆังนะมามิ (กราบ)

พุทธะบูชามะหาเตชะวันโตข้าพเจ้าขอบูชาพระพุทธขอให้ข้าพเจ้ามีเดชเดชะ

ธัมมะบูชามะหาปัญญะวันโตข้าพเจ้าขอบูชาพระธรรมขอให้ข้าพเจ้ามีปัญญาอันยิ่งใหญ่

สังฆะบูชามะหาโภคะวะโหข้าพเจ้าขอบูชาพระสงฆ์ขอให้ข้าพเจ้าอุดมด้วยอริยสมบัติ

ติโลกะนาถังระตะนัตตะยังอะภิปูชะยามิข้าพเจ้าขอบูชาพระรัตนตรัยซึ่งเป็นที่พึ่งของโลกทั้งสาม (31 ภพภูมิ)

วันทามิเจติยังสัพพังสัพพัฏฐาเนสุปติฏฐิตังสารีริกะธาตุขอบูชากราบไหว้พระสถูปซึ่งประดิษฐานพระบรมสารีริกะธาตุตามที่ต่างๆ

คัดลอกและวางโค้ดนี้ในเว็บไซต์ของคุณ

มะหาโพธิงชินะโยจะพุทธะรูปังสะกะลังสะทาขอบูชากราบไหว้พระพุทธรูปทุกพระองค์และต้นพระศรีมหาโพธิ์ซึ่งสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสรู้

ทิสาทิโสเอหิภูมิโมอมมะภูมิมาอาคัจฉันตุข้าพเจ้าขอสักการะบูชาพระภูมิเจ้าที่พระแม่ธรณีและพระแม่คงคาทุกทิศทุกทางทั่วสากลภิภพ

มนุสสานังสะหะยังปิโยเทวาสีหะราชาเอหิจิตตังปิยังมะมะขอมนุษย์ทั้งหลายองค์เทพเทวาทั้งหลายสัตว์ใหญ่น้อยทั้งหลายจงมีจิตที่เป็นมิตรสามัคคีกับข้าพเจ้าด้วยเทอญ

บทสวดแผ่เมตตา

สัพเพสัตตาสัตว์ทั้งหลายที่เป็นเพื่อนทุกข์เกิดแก่เจ็บลาจากไปด้วยกันทั้งหมดทั้งสิ้น

อะเวราโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีเวรแก่กันและกันเลย

อัพยาปัชฌาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้เบียดเบียนซึ่งกันและกันเลย

อะนีฆาโหนตุจงเป็นสุขเป็นสุขเถิดอย่าได้มีความทุกข์กายทุกข์ใจเลย

สุขีอัตตานังปะริหะรันตุจงมีแต่ความสุขกายสุขใจรักษาตนให้พ้นจากทุกข์ภัยทั้งสิ้นเถิด

บทสวดมนต์แบบสั้นที่เราได้นำมาฝากกันในวันนี้นั้นถึงจะเป็นแบบสั้นแต่ก็ครอบคลุมตั้งแต่การบูชาพระไปจนถึงการแผ่ส่วนบุญส่วนกุศลใครที่เริ่มต้นให้สวดมนต์แบบสั้นไปก่อนเมื่อมีจิตนิ่งและมีสมาธิแล้วอาจเพิ่มบทสวดมนต์อื่นๆเข้ามาอีกได้

Facebook Comments