ปลูกครั้งเดียวเก็บได้นาน 4 ปี คะน้าเด็ดยอ ด ปลูกง่าย ร า ยได้งาม

สวัสดีจ้าเพื่อนๆมาพบกันอีกเช่นเคยกับความรู้ในการปลูกผักแนวทางสร้างร า ยได้ให้กับครอบครัว วันนี้เราก็มีอีกหนึ่งอาชีพของการทำเกษตรมาฝากกันอีกเช่นเคย กับการปลูกคะน้าเด็ดยอ ด

ที่สร้างร า ยได้ให้กับครอบครัวได้เป็นอ ย่ างดี และที่สำคัญคือ ปลูกแค่ครั้งเดียวแต่เก็บข า ยได้นานหล า ยปีเลย จะเป็นแนวคิดมาจากใครนั้นเราไปติดต ามพร้อมๆกันเลยจ้า

ผักคะน้าเป็นผักสวนครัวที่สามารถปลูกได้ตลอ ดทั้งปี ช่วงเวลาที่ปลูกได้ผล ดี ที่สุดอยู่ในช่วงเดือนตุลาคมถึงเมษายน ในการปลูกคะน้าของสวนแต่ละแห่งจะไม่เหมือน ซึ่งการปลูกคะน้าเกษตรกรส่วนใหญ่

มักจะใช้เมล็ดพันธุ์ปลูกแล้วเก็บข า ยไปทั้งต้น เมื่อหมดรุ่นแล้วลงแปลงปลูกใหม่ไปเรื่อยๆแต่วันนี้ มีคะน้าแบบใหม่ คะน้าเด็ ดยอ ด ที่สามารถเก็บยอ ดมาข า ย หรือนำมาประกอบอาหารได้หล า ยครั้ง นานหล า ยปี

คะน้าเด็ ดยอ ด มีชื่อภาษาอังกฤษว่า petit kale หรือปูเล่ เป็นที่รู้จักในบ้านเรามานานร่วมสิบปี หลังกรมส่งเสริมการเกษตรได้นำเข้าต้นพันธุ์จากจีน มาทำการทดลองปลูกและขย ายพันธุ์เพื่อจะส่งเสริมให้เกษตรกรปลูก

แต่ปรากฏว่า เกิดการกล า ยพันธุ์ให้ยอ ดแค่ครั้งเดียวและเหมือนคะน้าทั่วไป เพราะสภาพแวดล้อมบ้านเราไม่เอื้อให้ปลูกได้ เลยต้องหาวิ ธีการใหม่รศ.ดร.วรรณา สนั่นพานิชกุล ผู้จัดการศูนย์ขย ายพันธุ์พืชสย าม อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ เผยถึงที่มาของคะน้าเด็ ดยอ ดแบบใหม่ด้วยการนำปูเล่ มาทำการเพ าะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อ

นอ กจากจะได้ต้นที่มีลักษณะแต กต่างจากต้นเดิมสามารถเด็ ดยอ ดได้หล า ยครั้ง เด็ ดได้ทุกเดือน ต้น มีอายุยืน 1-4 ปี ขึ้นอยู่กับการดูแลรั ก ษ าให้น้ำให้ปุ๋ ย ต่างจากต้นคะน้าเด็ ดยอ ดดั้งเดิม ที่เด็ ดได้ครั้งแรก หนเดียว แล้ว ต้องปลูกใหม่

ต้นที่ได้จากการเพ าะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อ หลังจากปลูก 30-40 วัน สามารถเด็ ดยอ ดได้ครั้งแรก จากนั้นจะมียอ ดใหม่แต กออ กมา 2-3 ยอ ด ต่อ

การเด็ ด 1 ยอ ด และเมื่อยอ ดชุดใหม่อายุ 25-30 วัน สามารถเด็ ดยอ ดได้อีก 2-3 ยอ ด แต่ละยอ ดจะแต กออ กมาเช่นนี้ไปเรื่อยๆ

ส่วนวิ ธีการปลูก รศ.ดร.วรรณา บอ กว่า หากต้องการปลูกในเชิงพาณิชย์เพื่อค้ าข า ย การจะทำให้ต้นที่ปลูกมีความสม่ำเสมอ แข็งแ ร ง และปลอ ดโ ร ค

คัดลอกและวางโค้ดนี้ในเว็บไซต์ของคุณ

ควรปลูกในที่มีแสงแดดส่องถึง นํ้าไม่ท่วมขัง สภาพดินร่วน เหมาะกับการปลูกในโรงเรือน มีหลังคาคลุม ด้านหัวและท้ายโรงเรือนเปิดโล่ง ช่วยระบ ายอากาศ

หากจะปลูกต าม บ้านเรือนทั่วไป ควรเลือ กต ามแนวชายคาบ้าน หรือใส่กระถางตั้งวางปลูกก็ทำได้ แต่การปลูกลงแปลงดินจะเจริญเติบโตได้ดีกว่า แต่ต้องระวังอย่ าให้มีความชื้น มากเกินไป จะทำให้ต้นเ น่ าได้ สามารถแก้ปัญหาได้ด้วยการล ดปริมาณการให้นํ้าในแต่ละวันลงไปจนกว่าพื้นที่ปลูกจะแห้ง

ศั ต รูของคะน้าเด็ ดยอ ด มีหล า ยชนิดแ ม ล ง ที่สําคัญม ากคือ พวกหน อนผีเสื้อต่างๆ วิ ธีการกําจัด หากมีน้อยให้เก็บตัวห น อ นทำล า ย หากมีมากให้ใช้ส า รจุลินทรีย์

บ าซิลลัสทูริงเยนซีส ฉีดพ่น สามารถกําจัดห น อ นได้ดีมากอีกชนิดที่พบบ่อยๆ ได้แก่ เ พ ลี้ ยอ่อน วิ ธีกําจั ดให้ใช้นํ้าแ ร งๆ ฉีดพ่น หรืออาจใช้พวกใบย าสู บต ากแห้ง ที่มวนบุห รี่ แช่นํ้าแล้วฉีดพ่นเป็นละอองฝอยๆ

โ ร คที่พบ เป็นพวกอาการเ น่ าของกลุ่มผักคะน้า หากความชื้น มากเกินไป วิ ธีแก้ไขให้ต กแต่งใบแก่ ใบแห้ง ให้แปลงปลูกโปร่ง ไม่แน่นทึบ อากาศถ่ายเทได้สะดวก

รวมถึงอาจล ดปริมาณนํ้าในแต่ละวันลง เพื่อให้ความชื้นในแปลงปลูกล ดลง ปุ๋ ย เสริมธาตุอาหารปุ๋ ย สู ต ร 15-15-15 ระยะเวลาประมาณ 20 วัน ต่อครั้ง อัตรา 1 ช้อนชา ต่อนํ้า 10 ลิตร

นํ้า และความชื้นในฤดูฝนความชื้นสูง อาจไม่ต้องรดนํ้าทุกวัน ส่วนในฤดูหนาวหรือร้อนอาจพิจารณาให้นํ้าเพิ่มขึ้นได้ ผู้ปลูกต้องหมั่นสังเกตว่าหากความชื้นสูงในฤดูฝน ผักอาจเหี่ยว

และเ น่ าเ สี ยห า ย แต่หากในฤดูร้อนให้นํ้าน้อยไป ยอ ดคะน้าจะเหนียว เป็นต้น ดังนั้นจึงต้องสังเกตความเหมาะสมต ามสภาพแต่ละท้องถิ่น ใช้ต้นพันธุ์ดี ที่ผลิตจากระบบการเพ าะเลี้ ยงเนื้ อเยื่ อ

คะน้า ชนิดนี้ไม่ชอบชื้นแฉะแบบปลูกกลางแจ้งในฤดูฝน จําเป็น ต้องมีหลังคาป้องกันฝน หรือปลูกในโรงเรือนปลูกพืชคะน้าเด็ ดยอ ด ปลูกครั้งเดียวอยู่ได้นาน 4 ปี

ผักชนิดนี้ไม่จําเป็น ต้องใช้ส า รเคมีป้องกันและกําจัดศัตรูพืชในการดูแลรั ก ษ า ซึ่งนอ กจากจะดีต่อสุขภาพของผู้ปลูกแล้ว ยังดีต่อสุขภาพของผู้บริโภคอีกด้วย

สนใจติดต่อที่ 08-6084-6362 ไชยรัตน์ ส้มฉุนผู้สนใจข้ อมูลเพิ่มเติม สามารถติดต่อที่ ดร. วรรณา สนั่นพานิชกุล อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ โทร. 086 084–6362

Facebook Comments