วิธีลงทะเบียน ตรวจสอบสิทธิ เงินอุดหนุนบุตร รับเดือนละ 600

สำหรับโครงการเงินอุดหนุนบุตร เป็นมาตรการช่วยเหลือเยียวย าให้กับผู้ปกครองที่มีบุตรตั้งแต่เด็กแรกเกิดจนถึงอายุ 6 ปี โดยเป็นเด็กที่อยู่นอกระบบประกันสังคมในครัวเรือนยากจนหรือครัวเรือนที่เสี่ยงต่อความยากจน เกิดระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2558 – 30 กันย ายน 2564 เป็นจำนวน 600 บาทต่อเดือน สำหรับผู้ที่มีเกณฑ์ได้รับเงินอุดหนุนบุตรจากรัฐบาลจะต้องมีคุณบัติและเงื่อนไขดังต่อไปนี้

คุณสมบัติผู้ลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

ผู้ปกครอง

– มีสัญชาติไทย

– เป็นบุคคลที่รับเด็ กแรกเกิดไว้ในความอุปการะ เด็ กแรกเกิดต้องอาศัยรวมอยู่ด้วย

เด็กแรกเกิด

– มีสัญชาติไทย

– เกิดตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 58 เป็นต้นไป จนมีอายุครบ 6 ปี

– อยู่ในครัวเรือนที่มีรายได้น้อย สมาชิกครัวเรือนมีรายได้เฉลี่ยไม่เกิน 100,000 บาทต่อคนต่อปี

– ไม่อยู่ในสถานสงเคราะห์ของหน่วยงานของรัฐ หรือเอกชน

เอกสารประกอบการลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

– แบบคำร้องขอลงทะเบียน (ดร.01)

– แบบรับรองสถานะของครัวเรือน (ดร.02)

– บัตรประจำตัวประชาชนของผู้ปกครอง

– สูติบัตรเด็กแรกเกิด

– สมุดบัญชีเงินฝากของผู้ปกครอง (กรุงไทย, ออมสิน หรือ ธกส.) อย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้น

– สมุดบันทึกสุขภาพแม่และเด็ ก (เฉพาะหน้าที่ 1 ที่มีชื่อของหญิงตั้ งครร ภ์)

– ใบรับรองเงินเดือน หรือหนังสือรับรองรายได้ของทุกคนในครัวเรือนที่มีรายได้ประจำ

คัดลอกและวางโค้ดนี้ในเว็บไซต์ของคุณ

– สำเนาเอกสาร หรือบัตรข้าราชการ เจ้าหน้าที่ของรัฐ บัตรแสดงสถานะหรือตำแหน่ง หรือเอกสารอื่นใด ที่แสดงตนของผู้รับรองคนที่ 1 และผู้รับรองคนที่ 2

คุณแม่ที่อยู่ระหว่างการตั้ งครร ภ์ยังไม่ต้องมายื่นคําร้องขอลงทะเบียนขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุน เพื่อการเลี้ยงดูเด็ กแรกเกิด รอให้คลอ ดลู กก่อนถึงลงทะเบียนได้

วิธีตรวจสอบสิทธิ์ โครงการ เงินอุดหนุนเด็ กแรกเกิด ปี 2564

1.เข้าไปที่เว็บไซต์ http://csgcheck.dcy.go.th

2.กรอกหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนของผู้ลงทะเบียน และของเด็กแรกเกิด

3.ระบุรหัสยืนยันรูปภาพ แล้วกดปุ่ม ค้นหาข้อมูล

4.หน้าจอแสดงผลการตรวจสอบ

5.หากไม่ได้รับสิทธิ์ใดๆ จะปรากฏข้อความ ไม่พบสิทธิ์

วิธีการลงทะเบียนโครงการเงิน อุดหนุนเด็กแรกเกิดปี 2564

หากเคยลงทะเบียนไว้แล้วในปีที่แล้ว พ่อแม่ไม่จำเป็นต้องลงทะเบียนใหม่ โดยจะได้รับการโอนเงินต่อเนื่อง จนลู กมีอายุ 6 ขวบ แต่หากไม่เคยลงทะเบียนมาก่อน หรือ เพิ่งคลอ ดลู กในช่วงปลายปี 2562 ก็สามารถลงทะเบียนได้เลย

สถานที่รับลงทะเบียนเงินอุดหนุนบุตร

– กรุงเทพมหานคร ณ สำนักงานเขต

– เมืองพัทย า ณ ศาลาว่าการเมืองพัทยา

– ส่วนภูมิภาค ณ องค์การบริหารส่วนตำบลหรือเทศบาล

อย่างไรก็ตาม คุณแม่ทั้งหลายอย่าลืมลงทะเบียน เพื่อรับเงินอุดหนุนบุตรเดือนละ 600 บาท กันด้วยนะคะ

ขอบคุณ: www.siamtoday.com

Facebook Comments