เ ลี้ ย ง มดแดงเลียนแบบธssมชาติ ทำได้ง่ายแค่มีต้นไม้

ไข่มดแดง อาหารที่มีราคาสูงมากๆ ในทุกวันนี้เนื่องจากไข่มดแดงตามธssมชาตินั้นหายากขึ้น ให้ผลผลิตเพียงแค่ช่วงระยะเวลาสั้นๆ นั่นก็คือหน้าแล้ง ช่วงเดือน กพ.-พค.เท่านั้น

วันนี้แอดมินจึงมีอีกวิธีการเลี้ยงมดแดง สำหรับเพื่อนๆ ที่มีต้นไม้ใหญ่บริเวณบ้านหรือสวนค่ะ ที่จะบอกว่าไม่ต้องใช้อุปกร ณ์อะไรให้ยุ่งยากมากมาย เพียงแต่เลี้ยงเลียนแบบธssมชาติเลยค่ะ

สิ่งที่ต้องมี

– พื้นที่การเลี้ยงมดแดง: ควรเป็นที่ราบและเปิดโล่งมีต้นไม้สูงไม่เกิน 6 เมตร เป็นไม้ยืนต้น ไม่ผลัดใบ และเรือนยอดที่ไม่เบียดชิดหรือsกทึบมากเกินไปจนแดดส่องไม่ถึงพื้น เช่น มะม่วง ชมพูหวาน เงาะ ลองกอง ลําไย เป็นต้น

– อุปกรณ์การให้น้ำและอาหาร: ไม้กระดาน (จะใช้เป็นตะกร้าก็ได้) ขวดพลาสติดตัดใส่น้ำ ตะปู เชือก

กา รทำ

1 การทำอุปก รณ์ให้น้ำและอาหารเลี้ยงมดแดง ใช้ไม้กระดานขนาดประมาณ 16×21 นิ้ว ทำเป็นแท่นให้อาหาร โดยตอกเป็นแป้นวางสูงจากพื้นดินประมาณ 1.50 เมตร เพื่อป้องกันสุนั ขไปกินเศ ษอาหาร

2 อาห ารที่ใช้เลี้ยงมดแดง ได้แก่ เศษเนื้อต่างๆ ปลา แมลงทุกชนิด หอยชนิดต่างๆ ในช่วงแรกควรให้ปริมาณมากและค่อนข้างถี่ เพื่อช่วยเร่งให้มดงานสร้างรังขนาดใหญ่ และควรให้น้ำตาลเพื่อเป็นแหล่งพลังง านแก่มดด้วย

3 ทำสะพานให้มดเดิน ในกรณีที่ต้นไม้ที่เลี้ยงมีหลายกิ่ง หรือเลี้ยงมดแดงไว้หลายต้น ให้ใช้เชือกมัดโยงจากกิ่งหนึ่งไปยังอีกกิ่งหนึ่ง และจากอีกต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง ถ้าต้นไม้ที่เลี้ยงยังไม่มีมดแดงก็ให้หามดแดงมาปล่อย

คัดลอกและวางโค้ดนี้ในเว็บไซต์ของคุณ

4 การให้น้ำ นำขวดพลาสติดตั ดให้สามารถใส่น้ำได้ ใช้ตะปูต อกหรือผู กเชือกติดไว้กับต้นไม้หรือบนแป้นอาหารก็ได้ แล้วใส่กิ่งไม้ลงไปเพื่อให้มดแดงไต่ลงไปกินน้ำได้

5 กำจัดศั ต รูมดแดง ทำลายทางเดินปลวกที่หุ้มลำต้น และกำจัดมดดำบริเวณต้นไม้ที่จะเลี้ยงมดแดงให้หมดก่อนเลี้ยง เพราะมดดำเป็นศั ต รูสำคัญของมดแดง โดยมดดำ 1 ตัว สามารถทำลายมดแดงได้ถึง 10 ตัว

เnคนิค

– การนำมดแดงมาปล่อย ให้หารังมดแดง นอกพื้นที่ ยิ่งไกล ยิ่งดี เพื่อไม่ให้ผสมพันธุ์ในสายพันธุ์เดียวกัน เพราะถ้าเลือดชิดจะทำให้การเกิดไข่น้อย

– หลังจากที่ได้รังมดแดงแล้วให้ทำการตัดรังมดแดงใส่ในถุง ปุ๋ ย รังละถุง นำรังมดแ ดงที่ตัดมาได้เอาปล่อยในตอนเย็น โดยมัดถุงปุ๋ยที่ใส่มดแดงไว้กับต้นไม้ ตอนเช้าค่อยให้น้ำและอาหาร มดแ ดงจะไต่ออกมาและสร้างรังใหม่เอง

– ทำฝนเทียมหลอกมดแดงวางไข่ ธssมชาติของมดถ้ามีฝนเมื่อไร มดจะทำรัง แล้วเริ่มไข่ตามธรรมชาติ ซึ่งควรทำในช่วงฤดูหนาว และฤดูร้อน โดยจะนำเครื่องฉีดพ่นน้ำ พ่นน้ำขึ้นเป็นละอองด้านบนต้นมะม่วง ในช่วงตอนเย็น โดยจะทำสัปดาห์ละ 2 ครั้ง

– ข้อห้ ามในการเลี้ยงมดแดงอย่าจุดไ ฟใต้ต้นไม้ และไม่ควรใช้ส า รเ คมีพ่นบริเวณใกล้เคียงที่เป็นแหล่งมดแดง

การเลี้ยงมดแดงแบบนี้เป็นวิ ธีเลียนแบบธรรมชาติที่ใช้อุปกรณ์ง่ายๆ ที่มีอยู่ที่บ้าน นำมาประยุกต์ใช้ หวังว่าจะเป็นประโยช น์กับเพื่อนๆนะคะ

ขอขอบคุณที่มา: ธรรมะเกษตรก้าวหน้า, rakbankerd

Facebook Comments